Lukion opettajien yhteistyö vahvistuu, kun oppiaineiden rajat ylittyvät

25.08.2020

Uutisen kuva

Sibelius-lukion opettaja Outi Raiskinmäki on yksi uudenlaisten kurssien suunnittelijoista. 

Lukion uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021. Se tuo tullessaan muun muassa oppiainerajat ylittäviä opintoja, kuten kaupungin lukioissa käynnistyvän Hiilineutraali Helsinki 2035 -opintojakson. Tänä lukuvuonna joukko opettajia suunnittelee ja toteuttaa kursseja, joissa luodaan malleja opettajien yhdessä työskentelystä ja testataan eri oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen yhteen sovittamista.

Sibelius-lukion opettaja Outi Raiskinmäki suunnittelee yhdessä kollegoidensa kanssa lukuvuodelle 2020–2021 kurssia, jossa yhdistyvät viiden eri oppiaineen tavoitteet sekä kysymykset kestävästä kehityksestä. Raiskinmäki opettaa elämänkatsomustietoa ja filosofiaa, ja tässä kokeilussa hän saa hyödyntää kummankin oppiaineen asiantuntemustaan.

Mukana kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa on Raiskinmäen lisäksi fysiikan, englannin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat. Neljän opettajan suunnittelemalla ja toteuttamalla kurssilla opiskelijat kehittävät ideoita Helsingin kaupungin osallistuvaan budjetointiin. 

"Tällä kurssilla tärkeintä on luovuus ja innostus kehittää ratkaisuja monimutkaisiin haasteisiin", Raiskinmäki kertoo.

Raiskinmäen mukaan opiskelijat pääsevät syventämään ymmärrystään kestävästä kehityksestä ja siihen liittyvistä luonnontieteellisistä, sosiaalisista ja eettisistä kysymyksistä. 

"Kurssilla harjoitellaan tulevaisuuden, työelämän ja ylioppilaskirjoitusten kannalta keskeisiä taitoja, kuten monimutkaisten kokonaisuuksien hahmottamista, yhdessä vaikuttamista sekä vakuuttavasti viestimistä", Raiskinmäki kertoo.

Mukana on myös Suomen ympäristökeskuksen tutkijoita, mikä edistää lukion uuden opetussuunnitelman tavoitteita yhteistyöstä työelämän ja lukioiden välillä. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön elokuussa 2021, mutta Helsingin kaupungin lukioissa on tehty tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja eri organisaatioiden kanssa jo pitkään. 

Myös apulaisrehtori ja englannin opettaja Harri Veteli Helsingin aikuislukiosta on loppusuoralla oman oppiainerajat ylittävän kurssinsa suunnittelussa. Mukana on Vetelin lisäksi kolme muuta opettajaa, joiden avulla opiskelijat pääsevät nauttimaan yhdistelmästä kemiaa, maantiedettä, äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä englantia. 

Opettajat ovat suunnitelleet kurssin, jossa opiskelijat miettivät vastuullista kansalaisuutta muun muassa kierrätyksen, lämmityksen ja energian tuotannon näkökulmista. Tälläkin kurssilla on tarkoitus kurkistaa lukion rajojen ulkopuolelle, sillä kurssiteemaa käsitellään myös muun muassa asiantuntijavieraiden kanssa.

Kaupungin lukioihin Hiilineutraali Helsinki 2035 -teemainen opintojakso

Raiskinmäki ja Veteli ovat mukana Helsingin kaupungin lukioiden yhteisessä projektissa, jossa kokeillaan, miten eri oppiaineiden tavoitteet sekä eri aineenopettajien yhdessä työskentely saadaan sidottua yhdeksi kokonaisuudeksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -teeman ympärille. Projektin taustalla on lukion uusi opetussuunnitelma sekä kaupunkistrategian mukainen tavoite hiilineutraalista pääkaupungista vuoteen 2035 mennessä

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa lukiokoulutuksen rakenteita on uudistettu niin, että kurssit ovat jatkossa opintojaksoja. Opintojaksot voivat muodostua yhden tai useamman eri oppiaineen opinnoista. 

Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteella Helsingin kaupungin lukiot kirjoittavat parhaillaan kaupungin omaa opetussuunnitelmaa, jossa linjataan, että kaikissa kaupungin lukioissa tullaan tulevaisuudessa toteuttamaan ainakin yksi oppiainerajat ylittävä opintojakso. Lukiot päättävät itsenäisesti, mistä oppiaineista opintojakso koostuu, mutta teemana kaikilla on Hiilineutraali Helsinki 2035. 

Tänä lukuvuonna toteutettava kurssimuotoinen kokeilu ja sittemmin uuden opetussuunnitelman mukainen opintojakso ovat keinoja edistää Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitetta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.

Kaupunkistrategiaan kirjatun tavoitteen tueksi rakennettu toimenpideohjelma sisältää erilaisia toimenpiteitä, joilla hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään. Kouluissa ja oppilaitoksissa muun muassa lisätään ympäristökasvatusta ja vahvistetaan ilmastonmuutokseen liittyvää osaamista.  

Harri Veteli arvelee, että opiskelijat innostuvat kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvistä kursseista, joita tarjotaan nyt kaikissa kaupungin lukioissa. 

"Opiskelijoilta löytyy varmasti kiinnostusta näin ajankohtaisiin teemoihin", hän arvelee.

Yhteistyö vähentää päällekkäisyyttä eri oppiaineiden välillä

Projektista vastaava pedagoginen asiantuntija Riina Ståhlberg kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kehittämispalveluista kertoo, että kokeilun tavoitteena on kerätä ja jakaa opettajien kesken kokemuksia ja tietoa oppiainerajat ylittävästä yhteistyöstä. 

Kokemuksia jaetaan paitsi omien kollegoiden, myös lukioiden välillä. Projektissa on useita etätapaamisia, joissa opettajilla on mahdollisuus kuulla toisiltaan, minkälaisia yhteiskursseja lukioissa on aiemmin toteutettu ja miten kokeiluja tehdään tänä lukuvuonna. 

Tarkoitus on tuoda esiin kokemuksia siitä, miten yhteistyö käytännössä tapahtuu, kun eri oppiaineiden tavoitteet ja eri opettajien tavat toimia sovitetaan yhteen. Samalla saadaan vinkkejä siitä, miten ja minkälaisia opintojaksoja tulevaisuudessa voidaan toteuttaa.

"Aineenopettajat ovat lukiossa perinteisesti opettaneet omia oppiaineitaan itsenäisesti. Uusi opetussuunnitelma kannustaa kuitenkin opettajia yhteistyöhön yli oppiainerajojen", Ståhlberg selittää.

Oppiainerajat ylittävien opintojen taustalla on ajatus synergian lisäämisestä oppiaineiden välille ja sirpalemaisuuden vähentämisestä lukio-opinnoissa. Kun eri oppiaineita opetetaan yhdessä, voidaan vähentää päällekkäisyyttä opiskeltavissa sisällöissä. 

Kaupungin lukioissa kiinnostusta yhteisopetukseen jo aiemmin

Opettajat testaavat ja luovat nyt siis erilaisia malleja yhteisopettajuudesta. Yhteisopettajuus tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajat suunnittelevat opintojakson tavoitteet ja sisällöt yhdessä, sopivat toteutuksen käytännöistä sekä huolehtivat arvioinnista yhdessä sovitulla tavalla.

"Meidän opettajamme ovat innokkaita kehittäjiä ja uuden kokeilijoita. Monissa lukioissamme on testattu eri oppiaineiden yhdistämistä jo vuosien ajan, ja yhdistävänä teemana on käytetty myös kestävää kehitystä", Ståhlberg kertoo.

Outi Raiskinmäki on tehnyt oppiainerajat ylittävää yhteistyötä kollegoidensa kanssa aikaisemminkin. 

"Kun yhteistyöhön lähdetään, asenne kannattaa virittää uuden oppimisen ja itsensä kehittämisen kanavalle", Raiskinmäki pohtii. 

"Positiivinen palaute ja rento yhdessä tekeminen on tärkeää, ja on hyvä muistaa, että kiire, paineet ja huolehtiminen eivät edistä yhteistyötä. Lisäksi suunnittelulle on varattava hyvin aikaa", Raiskinmäki summaa.

Opiskelijoita oppiainerajat ylittävät opinnot innostavat

Abiturientti Julia Huovinen (kuvassa) on päässyt oppiainerajat ylittävien opintojen makuun omassa lukiossaan Brändö gymnasiumissa. Hän osallistui viime keväänä soveltavalle kurssille, jossa yhdistettiin psykologian ja historian näkökulmia holokaustiin. Opettajia kurssilla oli yhteensä viisi Huovisen omasta lukiosta sekä Tölö gymnasiumista.

"Koska opettajia oli näinkin monta, saimme ryhmätöihin paljon tukea oman pienryhmän vastuuopettajalta."

Myös Mäkelänrinteen lukion kolmannen vuosikurssin opiskelija Emil Laaksosella on myönteisiä kokemuksia kurssista, jolla opettajat tekivät yhteistyötä. Kun fysiikan kurssilla oli kaksi opettajaa, Laaksonen koki, että opettajat saivat keskittyä omaan vahvuusalueeseensa: toinen opetti teoriaa ja toinen taas menetelmiä.

"Mielestäni opettajien roolit olivat alusta saakka tosi selkeät. Kumpikin opetti yksin yhden oppitunnin viikossa, ja kolmannella tunnilla molemmat olivat läsnä. Silloin oli myös hyvin tukea saatavilla tehtävien tekoon", Laaksonen kertoo.

Pois päällekkäisistä sisällöistä ja vahvistusta laaja-alaiselle ajattelulle

Julia Huovista oppiainerajat ylittävissä opinnoissa ilahduttaa päällekkäisten sisältöjen väheneminen lukio-opinnoissa. Emil Laaksosen mielestä eri oppiaineiden rinnakkain opiskelu taas vahvistaa opiskelijoiden laaja-alaista ajattelua. 

"Varsinkin lukion jälkeisen elämän kannalta on tärkeä pystyä hahmottamaan asioita laajemmin kuin vain yhden tieteenalan näkökulmasta, ja tässä on mahdollisuus oppia sellaista ajattelua", Laaksonen pohtii.

Tulevaisuudessa Huovisen mukaan esimerkiksi historian ja äidinkielen ja kirjallisuuden kulttuurihistoriaan liittyviä sisältöjä olisi mahdollista opettaa yhdessä. Sekä Huovisen että Laaksosen mielestä talousmatematiikkaa ja yhteiskuntaopin talousaiheita olisi hedelmällistä yhdistää.  

"Luulen, että opettajatkin voisivat hyötyä toistensa osaamisesta näissä aiheissa", Huovinen pohtii. "Opiskelijan näkökulmasta olisi kiva myös nähdä vuoropuhelua opettajien välillä samasta teemasta mutta eri oppiaineiden lähtökohdista katsottuna."

Huovisen toivomaa vuoropuhelua on varmasti luvassa, kun kaupungin lukioissa toteutetaan tämän lukuvuoden aikana 15 erilaista yhteistyökurssia Hiilineutraali Helsinki 2035 -teemasta. Yhteistyöstä pääsevät nauttimaan kymmenet opettajat ja sadat opiskelijat.