Helsinki oppii -teemaviikko pidetään 30.10.−3.11. Järjestä oma tapahtumasi! / Temaveckan Helsingfors lär sig ordnas 30.10–3.11. Kom med och arrangera evenemang!

18.04.2023

Uutisen kuva

Helsinki oppii -teemaviikko, Helsinki Education Week, toteutetaan jo viidettä kertaa. Tänä vuonna viikon teemana on Oppiva ja hyvinvoiva helsinkiläinen. Yhteinen tapahtumaviikkomme järjestetään 30.10.−3.11.2023. Merkitse se jo nyt kalenteriisi! 

Helsinki oppii -teemaviikon tavoitteena on jakaa omaa osaamista ja oppia toisilta. Kaskon yksiköt voivat esitellä omaa toimintaansa järjestämällä tapahtumia, jotka voivat olla esimerkiksi työpajoja, keskustelutilaisuuksia tai toimivien pedagogisten toteutusten esittelyä.  

Missä sinun päiväkotisi/koulusi/oppilaitoksesi on erityisen hyvä? Mitä oivalluksia, osaamista tai ideoita haluaisit jakaa muille? 

Tapahtumat voivat olla suunnattu muille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille, oppijoille, huoltajille – kaikille oppimisesta kiinnostuneille.
– Kutsumme kaikki Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yksiköt kertomaan omista oivalluksistaan muille, kannustaa toimialajohtajamme Satu Järvenkallas.

Tapahtumat voivat liittyä hyvinvointiin, sosio-emotionaalisiin taitoihin sekä erilaisiin ydintietoihin ja -taitoihin. Alla on muutamia esimerkkejä aihealueista.

•    Lukeminen ja lukutaito (myös uudet lukutaidot) 
•    Kielten oppiminen ja kansainvälisyys 
•    Luonnontieteelliset ja matemaattiset pedagogiset oivallukset 
•    Taito- ja taideaineiden pedagogiikka 
•    Maailmankatsomus ja yhteiskunnallinen valppaus (historia, yo, katsomusaineet) 
•    Kestävä ja positiivinen tulevaisuus 
•    Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen 
•    Rakenteet ja toimintatavat, jotka lisäävät omassa työyhteisössäsi hyvinvointia 
•    Kuinka sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä edistetään ja harjoitellaan? 
•    Jotain muuta? Mitä? Yllätä kaikki! 

Lähetä oma tapahtumaehdotuksesi viimeistään 15.9.2023 helsinkieducationweek-verkkosivulla

Lue lisää teemaviikosta ja tapahtumaehdotusten tekemisestä (siirry Opehuoneeseen)

Järjestämme teemaviikon yhteistyössä HundrEDin kanssa.

 

Temaveckan Helsingfors lär sig ordnas 30.10–3.11. Kom med och arrangera evenemang! 

Helsingfors lär sig-temaveckan, Helsinki Education Week, ordnas för inte mindre än femte gången. Årets tema är Lärande och välmående helsingforsare. Vår gemensamma evenemangsvecka ordnas 30.10–3.11.2023. För in den redan nu i din kalender!

Syftet med temaveckan är att dela med sig av sitt kunnande och lära sig av andra. Sektorns enheter kan presentera sin verksamhet genom att ordna evenemang i form av till exempel workshoppar, diskussionsevenemang eller en presentation av lyckade pedagogiska implementeringar. 

Vad är ditt daghem/din skola/din läroanstalt synnerligen bra på? Vilka insikter, vilket kunnande eller vilka idéer skulle du vilja dela med dig av till andra? 

Evenemangen kan rikta sig till andra yrkespersoner inom fostran och utbildning, barnen eller de unga, föräldrarna – alla som är intresserade av lärande och pedagogik. 

– Vi bjuder in alla enheter inom fostrans- och utbildningssektorn vid Helsingfors stad för att berätta om sina insikter, uppmuntrar vår sektorchef Satu Järvenkallas

Ett evenemang kan ha välbefinnande, socioemotionella färdigheter samt olika centrala kunskaper och färdigheter som tema. Nedan följer några exempel. 
•    Läsning och läskunnighet (inklusive nylitteracitet) 
•    Språkinlärning och internationalitet 
•    Pedagogiska insikter inom naturvetenskaper och matematik 
•    Pedagogik inom konst- och färdighetsämnen 
•    Världsåskådning och samhällelig vaksamhet (historia, samhällslära, åskådningsämnen) 
•    En hållbar och positiv framtid 
•    Ökat välbefinnande för barn och unga 
•    Strukturer och praxis som ökar välbefinnandet i din arbetsgemenskap 
•     Hur främjar man utvecklingen av socioemotionella färdigheter och hur övar man sig i dem? 
•    Något annat? Vad? Överraska alla! 
 
 Du kan skicka förslag till evenemang senast 15.9.2023 på webbplatsen helsinkieducationweek.com

Läs mer om temaveckan och hur du gör förslag till evenemang (på finska). 

Vi arrangerar temaveckan i samarbete med HundrED.

Uutiskirjeen uusimmat jutut: