Vakituiset kouluvalmentajat aloittivat työnsä/ Skolcoacher till skolorna

23.08.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Helsinki on palkannut 25 kouluvalmentajaa suomenkielisiin kouluihin ja kolme ruotsinkielisiin kouluihin vakinaiseen työsuhteeseen. Tehtävää määriteltäessä on huomioitu koulun muiden ammattilaisten, kuten kuraattorin ja psykologin, toimenkuvat. Nämä kaikki täydentävät osaamisellaan ja toiminnallaan koulun hyvää arkea.

Tutkimusten ja käytännön kokemuksen mukaan oppilaat kaipaavat kouluihin lisää aikuisia, joilla on aikaa jutella kiireettömästi, kysellä kuulumisia ja olla läsnä. Helsingissä on vastattu tarpeeseen kehittämällä kouluvalmentajatoimintaa vuodesta 2019 alkaen. 

Helsingissä panostetaan oppilaiden hyvinvointiin, kouluviihtyvyyteen, yhteisöllisyyteen ja oppilaiden osallisuuteen. Kouluviihtyvyydellä ja yhteisöllisyyden kokemuksilla on tutkitusti myönteisiä vaikutuksia oppilaiden oppimiseen. Kouluvalmentajan tehtävänä on toimia koulun muun henkilöstön kanssa turvallisena aikuisena, joka muun muassa kohtaa ja kuuntelee oppilaita, ennaltaehkäisee kiusaamista ja yksinjäämistä sekä edistää yhteisöllisyyttä ja hyvää ryhmähenkeä.

Lue lisää uutisestamme

Skolcoacher till skolorna

Helsingfors stad har tillsvidareanställt 3 skolcoacher till de svenskspråkiga skolorna och 25 skolcoacher till de finskspråkiga skolorna. Skolcoachen kompletterar andra yrkesverksamma på skolan, såsom kuratorn och psykologen. Med sin kompetens och verksamhet bidrar alla dessa till att skapa en god vardag i skolan.

Enligt undersökningar och praktisk erfarenhet behöver eleverna fler vuxna i skolorna som har tid att småprata utan brådska, fråga hur eleverna mår och vara närvarande. Helsingfors har svarat på detta behov genom att utveckla skolcoachverksamheten sedan 2019.

Staden satsar på elevernas välbefinnande, trivseln i skolan, gemenskapen och elevernas deltagande. Trivseln i skolan och erfarenheterna av gemenskapen har visat sig ha positiva effekter på elevernas lärande. Skolcoachens uppgift är att tillsammans med den övriga personalen på skolan fungera som en trygg vuxen som bland annat möter och lyssnar på eleverna, förebygger mobbning och ensamhet samt främjar en känsla av gemenskap och en god laganda.

Läs mer i vår nyhet

Uutiskirjeen uusimmat jutut: