Työyhteisön kehittämiskohteet valitaan Kunta10-tuloksista

14.02.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Työyhteisöt ovat käsitelleet alkuvuoden Kunta10-tuloksia kasvatuksessa ja koulutuksessa. Moni yksikkö on jo kirjannut vahvuuksia ja kehittämiskohteita Kunta10-portaaliin.  

Työhyvinvoinnin tilasta, työn voimavaroista ja tarvittavista kehittämistoimista on tärkeää käydä keskustelua työyhteisössä. Esihenkilö kirjaa yhdessä sovitut toimenpiteet Kunta10-portaaliin helmikuun loppuun mennessä. Samalla voidaan sopia, miten ja milloin kehittämistoimien etenemistä seurataan.  

– Pidän tärkeänä, että jokaisessa työyhteisössä käydään avoimesti keskustelua tuloksista ja iloitaan onnistumisista ja vahvuuksista. Myös kehittämiskohteisiin on tartuttava rohkeasti, niin työyhteisöissä kuin toimialalla yhteisesti, toimialajohtaja Satu Järvenkallas sanoo.   

Hyvä lähijohtaminen ja kuormittava arki näkyvät

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Kunta10-tulokset kertovat, että hyvä ilmapiiri ja yhteistyötaidot kannattelevat Kaskon työyhteisöjä haastavinakin aikoina. Kunta10-kyselyyn vastanneista kaskolaisista suurin osa pitää työyhteisöään yhteistyökykyisenä ja ilmapiiriä hyvänä. Työ koetaan mielekkääksi ja lähiesihenkilöiden työhön ollaan tyytyväisiä.

Työpaineet ja työstressi ovat lisääntyneet. Osa vastaajista kokee työstressiä, eli työhön liittyy paljon paineita ja vain vähän hallinnan tunnetta. Palautuminen työpäivän rasituksista ei aina onnistu. Työmäärän lisääntyminen entisestään nähdään uhkana, ja aiempaa harvempi kokee voivansa vaikuttaa muutoksiin töissä.   

Kaikkiaan tuloksissa heijastuu viime vuosien kuormittava arki, jonka keskellä on onneksi myös hienoja voimavaratekijöitä.

Työhyvinvointisuunnitelma mukaan Kunta10-keskusteluun  

Toimialan yhteiset suuntaviivat työhyvinvoinnin edistämiselle linjataan työhyvinvointisuunnitelmassa, joka kannattaa käsitellä yhdessä Kunta10-tulosten kanssa. Suunnitelmaa ja siihen liittyvää työskentelypohjaa voi hyödyntää työyhteisön tai yhteistoimintafoorumin Kunta10-käsittelyssä ja työhyvinvointikeskusteluissa.  

Hyviä kysymyksiä Kunta10-keskusteluun ovat esimerkiksi:

  • Mitkä ovat tulosten perusteella työyhteisömme vahvuuksia ja mitkä kehityskohteita?  
  • Mikä on muuttunut edelliseen mittaukseen verrattuna ja miksi? 
  • Miten työyhteisömme vahvuudet ja kehityskohteet näkyvät arjessa/ asiakkaille? 
  • Miten ylläpidämme ja hyödynnämme vahvuuksiamme?  
  • Missä haluamme kehittyä seuraavaksi ja miten sen teemme? Mitkä ovat seuraavat konkreettiset (pienet) askeleet?
      

Työyhteisön Kunta10-keskustelussa voi käyttää apuna myös Henkilöstökyselyiden Helvi-virtuaaliohjaajaa.   

Kohdennettu työyhteisötuki

Jos työyhteisön Kunta10-tulokset huolestuttavat, työyhteisölle on tarjolla tarvittaessa tukea kehittämistoimien suunnitteluun ja toteutukseen sekä tilanteen parantamiseen.   

Kohdennettu työyhteisötuki on räätälöityä tukea, joka perustuu henkilöstökyselyiden tuloksiin sekä muihin valikoituihin mittareihin. Työyhteisöjä tuetaan tarpeen mukaan, systemaattisesti ja oikea-aikaisesti. Ketään ei jätetä yksin. Tukitoimet valitaan juuri siihen tarpeeseen, joka työyhteisössä on. Kehittämistoimina on käynnistetty esimerkiksi pedagogisen osaamisen vahvistamista, yhteistyökäytäntöjen kehittämistä sekä johtamisen tukea.

Joka toinen vuosi

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi 11 kunnassa. Tänä vuonna kyselyyn vastasi 64 prosenttia kyselyn saaneista kaskolaisista.

Helsinki on ollut mukana Kunta10-tutkimuksessa vuodesta 2014 asti.

Lue lisää:
Kohdennetusta tuesta työyhteisöille
Kaskon Kunta10-tuloksista
Henkilöstökyselyiden Helvi-virtuaaliohjaaja

Teksti:
Aija Kortesmaa ja Hanna Jurvansuu

Uutiskirjeen uusimmat jutut: