Miranda jobbar som socionom på daghem: ”Jag tycker det är viktigt att stöda barn i deras vardag”

14.03.2023

Uutisen kuva

Bild: Tuomas Hakkarainen

Vid årsskiftet togs den helt nya yrkesbeteckningen socionom inom småbarnspedagogik i bruk i Helsingfors. Miranda Stubb är en av de första i staden som arbetar som socionom på daghem.

– Socionomutbildningen är väldigt bred och ger många möjligheter inom arbetslivet. Men eftersom jag jobbat på daghem också under studietiden kändes det naturligt att fortsätta arbeta på daghem efter min examen. 

Det säger Miranda Stubb, nyutexaminerad socionom som även har en närvårdarutbildning i bagaget.  

Hon arbetar som socionom inom småbarnspedagogik vid Daghemmet Tärnan på Drumsö och är en av de första personerna i Helsingfors att bära den titeln. Hittills har personalen inom småbarnspedagogiken i huvudsak arbetat som barnskötare, lärare eller speciallärare inom småbarnspedagogik. 

– Jag tycker om att arbeta inom småbarnspedagogiken och tycker det är viktigt att stöda barn i deras vardag. Jag upplever att mina styrkor som socionom inom småbarnspedagogiken är att jag kan stöda barnet så att hen känner sig sedd och hörd, skapa trygghet och stöda barnets känslor och sociala färdigheter, uppmuntra barnet och främja barnets och vårdnadshavarnas delaktighet.

Just nu arbetar hon i barngrupp med barn i åldern 1,5–2,5 år, tillsammans med en lärare inom småbarnspedagogik. De planerar och genomför verksamheten tillsammans.

Delaktighet viktigt

Miranda Stubb säger att delaktighet är viktigt inom småbarnspedagogiken. Hennes kunskap om delaktighet är därmed något hon ofta använder sig av i sitt arbete. Hon och hennes kollegor är måna om att alla barn känner sig delaktiga i daghemmets verksamhet, oavsett ålder.  

En del av barnen hon jobbar med kan inte ännu uttrycka sig verbalt. Då kan delaktigheten exempelvis främjas via bilder eller att barnet får peka på vilken bok hen vill läsa under en sagostund.

Barnen kan även få rösta i val som är anpassade efter barnens ålder.  

– En vecka fokuserade vi oss på olika yrken. Barnen fick välja vilket yrke vi skulle börja med genom att peka på bilder på olika yrken. Sedan fick de rösta med en röstsedel som de lade i en låda. Därefter räknade vi rösterna och gjorde ett stapeldiagram där barnen kunde se vilket yrke som fått mest röster.  

Insatta i familjestöd

Marianne Öhman är daghemsföreståndare vid Daghemmet Tärnan. 

Hon berättar att socionomerna fungerar som ett komplement till den övriga personalen. 

– Genom sin utbildning har socionomen har en större insikt i hur man kan arbeta och stöda familjer. Det kan exempelvis handla om stöd med föräldraskapet, säger hon. 

Hon får medhåll av Miranda Stubb. 

– Om familjen exempelvis går igenom en skilsmässa så är det socionomens uppgift att kunna erbjuda rätt typ av stöd. Men hur mitt arbete ser ut beror mycket på vilket behov av stöd vårdnadshavarna har.

Socionomer inom småbarnspedagogik har en egen arbetsbeskrivning som skiljer sig från den övriga personalens. Marianne Öhman säger att socionomernas arbetsbild antagligen kommer att förtydligas och specificeras efterhand. 

– Överlag tycker jag det är bra att politiker anser att det behövs högutbildad personal inom småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogiken ska hålla en god kvalitet och vara en plats för lärande och fostran.

Text: Isabella Mattsson
Bilder: Tuomas Hakkarainen