Liki 400 opettajaa osallistuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutukseen

17.01.2023

Uutisen kuva

Kuva: Adobe Stock

Sitouttavan kouluyhteisötyön (SKY) järjestämä puolivuotinen Opettajan tunne- ja vuorovaikutus -koulutus keräsi osallistujia kaikista Helsingin kaupungin suomenkielisistä peruskouluista. Loppuvuodesta 2022 alkaneeseen koulutukseen osallistuu lähes 400 perusopetuksen opettajaa. Lisäksi ruotsinkielisille kouluille on tulossa oma koulutuksensa.

Omien tunteiden tunnistaminen ja säätely ovat opettajan ammatillisuuden perusedellytyksiä. Opettajan työ on mitä suurimmaksi osaksi vuorovaikutukseen perustuvaa ihmissuhdetyötä. Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla opettaja voi rakentaa luokkaan ja koko kouluun myönteistä tunneilmapiiriä, mikä vahvistaa oppilaiden hyvinvointia, ehkäisee ongelmia ja edistää oppimista.

Marraskuussa 2022 alkaneeseen koulutukseen saatiin edustus jokaisesta peruskoulusta, mikä kertoo koulujen aktiivisesta työstä näiden taitojen opettamisen kehittämisessä ja työhön sitoutumisesta.

– On hienoa, että koulut ovat lähteneet vahvistamaan opettajien osaamista tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja että jokaisesta Helsingin peruskoulusta on joukko opettajia mukana. On ollut ilo päästä tämän kehittämistyön kautta mahdollistamaan kouluille innostava ja myös opettajan omaa hyvinvointia tukeva koulutuskokonaisuus, sanoo Helsingin sitouttavan kouluyhteisötyön projektipäällikkö Hanne Savunen.

Tavoitteena koulupoissaolojen väheneminen

Koulutuksessa esitellään tieteellisen tutkimustiedon ja käytännön esimerkkien avulla, miksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on tärkeää. Koulutus painottaa opettajan omien tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkittävää roolia opettajan työssä. Opettajille suunnattu laaja koulutus vie kohti perusopetuksen strategiakauden 2021–2025 hyvinvoinnin tavoitetta.

Koulutus on osa sitouttavan kouluyhteisötyön kehittämisen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä oppilaiden koulupoissaoloja perusopetuksessa, tukea oppilaiden kiinnittymistä kouluun vahvistamalla myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia sekä kehittää kouluyhteisöön kiinnittymistä tukevia käytänteitä.

Kun oppilas kohdataan lämmöllä ja luodaan myönteistä vuorovaikutusta, edesautetaan oppilaan sitoutumista opiskeluun. Lasten ja nuorten sosiaalisilla taidoilla ja tunnetaidoilla on yhteys oppimistuloksiin. Koulut voivat vaikuttaa asiaan, sillä sosio-emotionaalisia taitoja on mahdollista opettaa ja oppia. Helsingissä näitä taitoja opetetaan oppilaille jo kaikissa kaupungin kouluissa.